VP Box Board Container

หนึ่งในใจคุณ

ยินดีต้อนรับสู่ VP BoxBoard Container
บริษัท วี พี บ๊อกบอร์ดคอนเทนเนอร์จำกัด ก่อตั้งและบริหารงานโดยทีมผู้บริหารทีมีประสบการณ์ ด้านธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ทุกชนิด ทั้งแบบRSCและ ไดคัต

 

เกี่ยวกับเรา

 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านธุรกิจกล่องกระดาษลูกฟูกแบบครบวงจร

 พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก และให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ดำเนินธุรกิจภายใต้ หลักธรรมภิบาล รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ธรรมาภิบาล

มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ
• หลักนิติธรรม
• หลักคุณธรรม
• หลักความโปร่งใส
• หลักมีส่วนร่วม
• หลักความรับผิดชอบ
• หลักความคุ้มค่า

 นโยบายคุณภาพ

• โรงงานมีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีเครื่องจักรที่ทั นสมัย “ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน ด้วยบุคลากรทีมีความ ชำนาญและวัตถุดิบที่มีการคัดสรรคุณภาพผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ ทันสมัย ภายใต้ความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม”
• มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย สินค้าเหมาะสมกับราคา “ตระหนักและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความคุ้มค่าของสินค้าและบริการ”
• มุ่งมั่นใสใจลูกค้าด้วยความจริงใจ ร่วมมือร่วมใจพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องบนฐานความรู้ ด้วยระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
 

 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

• มีความรัก ความผูกพัน และรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร ปกป้อง รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์การ เสียสละ ทุ่มเท มีความสามามัคคี
• มุ่งงานเลิศ ทำงานอย่างมืออาชีพ มีความเก่งในงาน มุ่งมั่นสร้างผลงาน มีเป้าหมายที่ท้าทาย รับผิดชอบสูง
• ทำประโยชน์เพื่อสังคม มีจิตสำนักในความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลิตภัณฑ์